tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

Sektor finansowy w Polsce od kilku tygodni żyje zastosowaniem wobec Idea Banku procedury przymusowej restrukturyzacji, którą Bankowy Fundusz Gwarancyjny argumentuje złą sytuacją kapitałową spółki. Bank został przejęty przez Pekao Spółkę Akcyjną. Wcześniej, Komisja Nadzoru Finansowego odrzuciła jego plan naprawczy uznając, że współczynniki kapitałowe Banku kształtują się poniżej minimalnych poziomów regulacyjnych. Dla komentatorów i opinii publicznej sytuacja ta stanowi przedmiot szerokich dyskusji, spekulacji oraz prognoz  w zakresie przyszłości innych podmiotów z grupy kapitałowej Leszka Czarneckiego, w tym Getin Noble Bank, który od kilku lat również boryka się z niepokojącymi problemami finansowymi.

Czy więc – biorąc pod uwagę przymusową restrukturyzację Idea Banku – możemy spodziewać się, że w nieodległej przyszłości podobny scenariusz czeka Getin Noble Bank? Władze banku zwracają uwagę, że decyzja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego podjęta wobec Idea Banku nie ma bezpośredniego wpływu na jego działalność operacyjną. Uspokajają, że sytuacja jest stabilna, a bankowi nie grozi upadłość.

Zatem, czy kredytobiorcy frankowi posiadający zobowiązania wobec Getin Noble Bank z tytułu zaciągniętych kredytów mogą spać spokojnie? W naszej ocenie, biorąc pod uwagę wciąż słabnącą pozycję banku, mnogość spraw wytoczonych przeciwko niemu i widmo przymusowej restrukturyzacji warto rozważyć jak najszybsze wytoczenie powództwa wraz z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń na wypadek późniejszej niewypłacalności banku.

Niepokojące z punktu widzenia interesu kredytobiorców jest utrzymująca się od roku 2017 postępująca strata netto banku. Tendencję spadkową przedstawia poniższy wykres przygotowany przez www.money.pl.

Getin Noble Bank obecnie znajduje się w coraz gorszej sytuacji finansowej, na co wskazują między innymi dane finansowe z trzeciego kwartału 2020, w którym to odnotował 69,77 miliona straty i jest to siedemnasty kwartał na minusie. W I-III kw. 2020 r. bank miał 426,33 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 346,9 mln zł straty rok wcześniej. Akcje banku wyceniane są obecnie na 21 groszy za sztukę, co sprawia, że giełdowa wycena Getinu to zaledwie 224 miliony zł.

Należy także wskazać na wciąż obniżające się notowanie Getin Noble Bank na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, co obrazuje poniższa grafika (www.money.pl):

Nadto Agencja EuroRating od kwietnia 2020 roku utrzymuje dla Getin Noble Bank ocenę ratingową „CCC”, która oznacza w praktyce bardzo wysokie ryzyko kredytowe, bardzo niską zdolność do obsługi zobowiązań nawet w przypadku sprzyjających warunków gospodarczych, a także niski poziom odzyskania wierzytelności w przypadku wystąpienia niewypłacalności.

Mając na uwadze wszystkie dane finansowe i prognozy dla Getin Noble Bank nie sposób pominąć jako jednego z możliwych scenariuszy jego przejęcia za pośrednictwem przymusowej restrukturyzacji. Spowoduje to znaczące utrudnienie skutecznej egzekucji roszczeń wierzycieli banku, w tym kredytobiorców frankowych. Stąd bardzo ważne jest podejmowanie sprawnych decyzji w przedmiocie wytoczenia procesu i walki na drodze sądowej. Należy przy tym pamiętać o możliwie jak najszerszym powództwie obejmującym zarówno żądanie unieważnienia umowy i zwrotu wszystkich spłaconych dotychczas rat jak i ewentualne zwroty samej nadpłaty pobranej przez bank tytułem abuzywnego mechanizmu waloryzacji, czy też w ostateczności samo ustalenie nieważności umowy.

W takiej sytuacji koniecznym jest złożenie wniosku o zabezpieczenie powództwa. O tym, że takie działania frankowiczów i ich pełnomocników są skuteczne przekonujemy się w naszej codziennej praktyce zawodowej. W jednej z ostatnich spraw naszych Klientów przeciwko Getin Noble Bank, która toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie skład orzekający udzielił powodom zabezpieczenia roszczenia o ustalenie nieważności umowy poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania spłat należności wynikających z udzielonego kredytu oraz zakazanie pozwanemu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. To ogromny sukces naszych Mocodawców i dowód na coraz przychylniejszą postawę sądów w przedmiocie wniosków o zabezpieczenie, które dają kredytobiorcom potężny oręż do walki z instytucjami finansowymi.

Zrób ten pierwszy krok, wyślij nam swoją umowę kredytową i dowiedz się więcej o swojej sytuacji.

https://kancelariafrankowicza.pl/kontakt/

Piotr Truszkowski
Adwokat
Biegły Sądowy Przy Sądzie Okręgowym w Warszawie
Przy Współpracy z Konradem Mania

Zamknij menu