tel. +48 22 390 62 16, kom. +48 691 933 410, kom. +48 512 010 810.

W dniu 25 kwietnia 2024 roku Sąd Najwyższy, po blisko 3 latach, podjął uchwałę, w której rozstrzygnął zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego a dotyczące kredytów powiązanych z walutą obcą, Uchwała została podjęta przez całą Izbę Cywilną Sądu Najwyższego.
Poniżej przedstawiamy wnioski płynące z tej uchwały:

  1. Jeżeli postanowienia umowy dot. odesłań do tabel kursowych i ryzyka walutowego stanowią niedozwolone postanowienia umowne, to postanowień tych nie można uzupełnić jakimkolwiek przepisem dyspozytywnym – gdyż taki przepis nie istnieje w prawie polskim. Jest to zgodne z dotychczasowym orzecznictwem oraz wyrokami TSUE.
  2. Ponieważ nie ma możliwości ustalenia kursu walutowego, który obowiązywałby obie strony, to taka umowa nie wiąże żadnej ze stron. Zasada ta dotyczy zarówno kredytu indeksowanego jak i denominowanego. Jest to zgodne dotychczasowym orzecznictwem oraz wyrokami TSUE.
  3. Jeśli umowa kredytowa jest nieważna, to przy rozliczeniu stron ma zastosowanie teoria 2 kondycji. Jest to zgodne dotychczasowym orzecznictwem oraz wyrokami TSUE.
  4. Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że wynagrodzenie za korzystanie z kapitału nie należy się ani bankowi, ani konsumentowi. Jest to uporządkowanie kwestii, która do tej pory nie został nigdzie indziej uregulowana.
  5. Jeśli umowa kredytowa jest nieważna z uwagi na zawarte w niej postanowienia niedozwolone, bieg terminu przedawnienia roszczenia banku o zwrot kapitału co do zasady rozpoczyna się od dnia następnego po dniu, w którym kredytobiorca zakwestionował względem banku istnienie w umowie postanowień niedozwolonych. I od tego momentu zaczyna biec dla banku 3-letni termin przedawnienia. Należy podkreślić 2 rzeczy: 1) Zakwestionowanie postanowień niedozwolonych może przyjąć różną formę np. reklamacji, wezwania do zapłaty, złożenia pozwu; 2) Są liczne głosy, że 3-letni okres przedawnienia powinien być liczony w sposób korzystniejszy dla konsumenta, od daty wpisania danego postanowienia niedozwolonego do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonego przez UOKIK. Myślę, że rozstrzygnięcie w tym zakresie jeszcze przed nami. Niemniej, uchwała w tym zakresie jest i tak korzystna dla konsumenta

Niewątpliwie uchwała Sądu Najwyższego, która ma moc zasady prawnej, powinna spowodować, że rozstrzygnięcia sądów będą bardziej jednolite i łatwiejsze do procedowania przez sędziów. W związku przygotowaliśmy dla Państwa wyjątkową ofertę.

Zapraszamy do współpracy!

Wysyłanie formularza...

Wiadomość została wysłana.

Prosimy o dołączenie pliku umowy

Oświadczam, że zapoznałem się z Polityką prywatności i rozumiem jej zapisy

Zamknij menu